top of page

גינת היוצ"ר

גינת היוצר הינה חידוש של שדרה שכונתית בה נטועעים עצים רבים, אשר במרכזה מקלט, מוגבה מסביבתו. אך למרות הפוטנציאל הרב של האזור המוצל וירוק, הינו מוצבים בו מתקני משחק ומקומות ישיבה שהתיישנו. חידוש הגינה כלל שיתוף ציבור ייחודי, באמצעות לוח משחק של מרחב הגן ומיקום פעילויות מוצעות על ידי התושבים. העיצוב החדש סביבה קונפסט של ׳גיננת הרפתקאות׳ כלל שלושה אזורים - אזור ישיבה מגוונת, אזור במת התכנסות ואזור גבעות משחק וספורט צבעוניות, אשר חוברו בשביל מתפתל המקשר בין חלקי הגן השונים. ליבו של הגן, שמהווה המאפיין הבולט ביותר בפיתוח הינו המקלט, כוסה בדק עץ, אשר מתחברות לסביבה במדרגות ישיבה ובו משולבים ספריית חוץ וערסלים השקועים בדק ומאפשרים התרגעות ומבט אל הסביבה. שילוב הפעילויות פונה לקהלים מגוונים לאורך שעות היום - למפגש, עבודה, משחק והתרגעות.

 

מזמין | שפ״ע, עיריית תל אביב-יפו

מקום | גינת היוצ״ר

אורך | 2.5 דונם

צילום | יואב פלד

צוות תכנון | בר וולקוביץ׳ אמיר, אור אריאב

bottom of page