top of page

תשתיות

סוציו-אקולוגיות

בנקודת המפגש בין האנושי-ללא אנושי, בין התרבותי-לפראי, בין הטבע-לעיר, עולות הזדמנויות לחשוב מחדש על המרחב כחלק ממערכת אקולוגית רחבה יותר.

מרחב אנושי המקיים דיאלוג עם מערכות ותהליכים טבעיים השזורים בתוכו, התומך באופן אקטיבי במגוון החיים ומספק סביבות מחייה לבעלי חיים וצמחים מגוונים. מארג אקולוגי-אנושי המעשיר את חיי העיר ומספק שירותי מערכת לכלל שוכני המרחב.

bottom of page