top of page

נחלת המחר

נחלת הכלל אינה שייכת רק לנו, המשתמשים בה כיום. היא נחלתם של ילדינו וילדי ילדינו. 

בבואנו לתכנן את המרחב אנו עושים שימוש במגוון הכלים העומדים לרשותנו על מנת להבטיח תכנון ארוך תווך ובר קיימא לדורות. תכניות סטטוטוריות, אב ומתאר הם ההזדמנות המשמעותית ביותר להשפיע בקנה מידה רחב ‏וליצור בסיס איכותי לתכנון המפורט בהמשך. תכנון שנובע מלימוד הטופוגרפיה, הערכים ‏הנופיים והסביבה, תכנון גמיש ודינאמי המתאים לצרכים משתנים בעולם המשתנה בקצב מהיר.

bottom of page