top of page

מקום מפגש

נחלת הכלל היא נקודת המפגש בין קבוצות שונות, מקום מפגש של רעיונות ותפישות עולם, מקום בו תרבות נולדת וצומחת.

בהיותה מרחב פתוח, היא מזמנת אליה קבוצות מסוגים ומינים שונים: קבוצות של אנשים, גדולים וקטנים, קבוצות של בעלי חיים, צמחים ופטריות - לכל אחת הרגלים, דפוסי התנהגות, צרכים ורצונות שונים.

תכנון טוב של המרחב לוקח בחשבון את נקודות המבט השונות של קבוצות אלו ושם במרכז את המפגש והאינטראקציה בין הפרטים השונים באופן המתחשב בצרכיהם האינדיבידואלים, יוצר דיאלוג ומעודד קיום משותף.

bottom of page