top of page

תכנית אב פארק מפער הקישון

תכנית רעיונית לשיקום מקטע של נחל הקישון, המהווה מסדרון צר בין רכס הכרמל לגבעות אלונים, אשר נוצל לאורך שנים למעבר של תשתיות לאומיות. תכנית האב מציעה לשקם את המאפיינים הטבעיים של הנחל וסביבתו ובאמצעותם להשיב לו את יכולתו לתפקד כמסדרון אקולוגי ארצי וכפארק-טבע המשרת את הקהילה המקומית והאיזורית. פיתוח רגיש של מרכזי מבקרים מצפון ומדרום כוללים, בין השאר, תצפית על הנחל המשוקם מתל-קשיש ושיחזור נופי הביצות לצד מתחם פעיל בצל הגשר של מחלף העמקים. התכנית מציעה תשתית לקליטת קהל, הכוללת טיילת לצד תעלת קשיש (תוואי הנחל המקורי), שיקום הנחל והשבת נפתולים, רשת שבילי הליכה ורכיבה, שיחרור מי מעיינות ומקטע חופשי מתנועת מטיילים. תהליך התכנון לווה במפגשים ייחודיים של שיתוף ציבור, אשר תרמו למחשבה מחודשת על עתידו של מפער הקישון.

 

מזמין | רשות ניקוז ונחלים קישון ומועצה מקומית קרית טבעון 

מקום | נחל הקישון בין מחלף יקנעם ומחלף העמקים

אורך | 5 קילומטרים 

צוות תכנון | ארז שריג, דניזה גיגליו

שותפים לעשייה | סטדיו OA, ד"ר דידי קפלן, מורן הידרולוגיה, ד"ר דלית גסול, יובל כרם-גילה

bottom of page