top of page

מסמך מדיניות ניהול מי נגר

התהליכים להם אנו עדים בשנים האחרונות של תדירות הולכת וגדלה של הצפות ברחובות ערינו, אשר גובות מחיר כבד ונובעות מהתרחבות המרחב הבנוי והתמעטות קרקע טבעית, יחד עם דפוסי משקעים קיצוניים שפוקדים את אזורנו ועתידים להתעצם, כל אלה מחייבים שינוי תפיסה תכנונית. ועל כן מנהל התכנון הוביל את תיקון 8 לתמ״א 1 ומסמך מדיניות ניהול מי נגר חדשה, אשר אושרה במועצה הארצית. 

 

מטרת המסמך הינה יצירת מדיניות, מרמת האגן, דרך הרשויות המקומיות ועד לביטוי בתכנית השכונה או המגרש הבודד. בשיתוף עם הצוות, גיבשנו מסמך עקרונות לתכנון, ארגז כלי ניהול נגר הכולל מגוון אמצעים בקני מידה שונים ובנק הוראות תקנון. כך, יוכל כל צוות תכנון להתאים את התכנון, תוך שילוב תפיסת ניהול הנגר כבר בשלבים הראשונים של החשיבה התכנונית ועד להטמעתם במסמכי התכנית הסופיים.

מזמין | מנהל התכנון - רחלי קולסקי

שותפים לעשייה | גלעד ספיר, ירון גלר, מיכל גרוסמן

פרסום | אתר מדיניות ניהול הנגר העירוני בישראל

צוות תכנון | טלי וקסלר, טלי דינור, אור אריאב, ארז שריג

 

bottom of page