top of page

תב״ע ביר אל חמאם 

תכנית שלד ותכנית מתאר מפורטת צמודת דופן לגבול המזרחי לתל שבע ומערבית לתוואי כביש 6. התכנית מיועדת לספק פתרונות דיור למשפחות המתגוררות כיום על תוואי כביש 6 העובר מזרחית לשכונה, ובמקביל מציעה הסדרה במקום עבור התושבים המתגוררים בתחומה, ע"י הגדרת מתחמי מגורים בשטחים בהם קיימים כיום מגורים בפועל וכן מגרשי מגורים עבור הריבוי הטבעי. השכונה תוכננה לאורך ציר לינארי המאפשר מרחב ציבורי חברתי בעתיד. הפרדה בין שטחי המגורים של המשפחות השונות, ובד בבד שיתוף בשטחים המשמשים לחינוך ותעסוקה. חיזוק הנגישות והחיבוריות בשכונה, נעשה בין היתר על ידי מיקום פונקציות עירוניות בסמוך לעורקי תנועה מרכזיים. מגרשי המגורים מתוכננים ברובם מסביב לחצר פנימית המעניקה שייכות למשפחה המורחבת כולל שילוב של פונקציות ציבוריות מיוחדות כמו גני ילדים ומעונות יום. ערוצי הנחלים נוצלו לטובת שטחים ציבוריים פתוחים, המשלבים פעילות אנושית וערוצי ניקוז להשהיית והזרמת מי נגר עילי.

 

צוות תכנון | בר וולוקביץ'-אמיר, נועה וייסהוף

מזמין | לרמן -בן שושן אדריכלים, עבור רשות הבדואים

מקום | תל שבע

שטח | 2900 דונם 

bottom of page