top of page

מרכז המבקרים אגמון החולה ומתחם המבואה

תכנון מפורט לחידוש והגדלת מתחם המבואה לאגמון החולה. לצד מבנה מרכז המבקרים יקום גן מרכז המבקרים, וסביבו מרכיבים נוספים במערך הכניסה, בין היתר, כביש הכניסה, החנייה וחורשת פיקניקים. מתחם המבואה נתפס כמרחב המספק חוויה משלימה לביקור עצמו באגמון. בתכנון גן מרכז המבקרים, ביקשנו להבליט את סביבות המחיה המאפיינות את האגמון. תוכננו סביבות מחיה טבעית או סינטטית, באופן היוצר מפגשים בין האדם לטבע וזאת על מנת לאפשר היכרות, לימוד וחוויה בלתי אמצעית של המפגש עם הטבע, תוך דגש על לימוד חוויתי, ליחידים וקבוצות.

 

צוות תכנון | בר וולוקביץ'-אמיר, דניאל מטקלף, מעיין אליאב

מזמין | קק"ל, אגף תכנון מרחב צפון 
מקום | אגמון החולה
שטח | 133 דונם 
שותפים לעשיה | רוגינסקי אדריכלות אורבנית

צלם: אור אדר

ארגז כלים:

bottom of page