top of page

Live It | Let Nature Lead

תהליכי השחיקה הטבעיים של המצוק, אשר הואצו בשנים האחרונות, מהווים סכנה אמיתית לחיי אדם, למבנים ולתשתיות וכדי להתמודד עם הבעיה מציעות החברה הממשלתית ורשויות כמו עירית נתניה אשר תומכת בפרויקט הקמה של אמצעים מלאכותיים להגנה על המצוק. צוות האדריכלים והמדענים מציג בוונציה מדיניות שונה. במקום להילחם באיתני הטבע, מציע הצוות מערך של אמצעי ניטור והתראה ומדיניות נסיגה מקו החוף שתאפשר לתת לטבע להוביל את התהליך. במסגרת הביתן הישראלי, בביאנלה לאדריכלות בונציה הוצג בסרטון 360 שמשנה את נקודת המבט תוך חשיפת תהליך הבליה וההצעה התכנונית. פרטים נוספים באתר המיצב Live It וראיון עם פרופ׳ אורי שביט ואדר׳ הנוף טלי וקסלר

צוות תכנון | בר וולקוביץ'-אמיר

מזמין | משרד התרבות

מקום | הביתן הישראלי, הביאנלה לאדריכלות ונציה 2016

שותפים לעשייה | פרופ׳ אורי שביט מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון, וד״ר עודד כץ, המכון הגיאולוגי

צילום רחפן | אור אדר

 

bottom of page