top of page

מתחם ש״י עגנון

פרויקט התחדשות עירונית של שני בלוקים של מבני רכבת, אשר סובלים מבעיות תחזוקה קשות, התפתח לתכנית הותמ״ל התחדשות עירונית הראשונה בארץ ובימים אלה כבר בתכנון מפורט לביצוע. התכנון המחודש של המתחם היה בהשראת ה- open blockכך שהחד גוניות וחוסר הייחוד של המתחם הקיים יתחלפו במגוון ועניין. בין שני הבלוקים תוכננה שדרה עירונית ש״י עגנון ומעברים ציבוריים מקבילים נוספים מאפשרים חיבוריות למבני ציבור ושטחים פתוחים סמוכים. החלל הפנימי של המתחם תוכנן כחצר פעילה, המורחבת חדרים נופיים, עם פרטי פיתוח ייחודיים וזאת על מנת לעודד קהילתיות וחוויה שיתופית לתושבי המתחם והסביבה.

צוות תכנון | בר וולוקביץ'-אמיר, דפנה קושניר

מזמין | קבוצת יובלים 
מקום | קריית נורדאו, נתניה
שטח | כ-25 דונם 
שותפים לעשיה| אלונים-גורביץ׳ אדריכלים, בר-לוי-דיין אדריכלים, וקסמן-גוברין גבע ניהול פרויקטים

bottom of page