top of page

שכונת צריפין 2 (באר יעקב)

תכנון מפורט למתחם המרכזי מבין שלושת מתחמי המגורים המיועדים להסתפח לעיר באר יעקב, לאחר פינוי מחנות צריפין. מתחם זה בעל חשיבות והשפעה גדולה על באר יעקב, מאחר ומתוכנן לעבור בו הרחוב הראשי של העיר, אשר קושר בין העיר הקיימת לשטחיה החדשים. ברחוב זה עתיד לעבור גם ציר מתע"ן. במתחם מתוכננות 3200 יח"ד, וכן שטחי תעסוקה ומסחר. בשכונה משולבים כ- 58 דונם שטחי שצ"פים.

 


מזמין | פרו-שיא הנדסה, בניה ותשתיות בע"מ
מקום | באר יעקב
שטח | 390 דונם 
שותפים לעשיה | יער אדריכלים ומתכנני ערים

bottom of page