top of page

מיפוי קונפליקטים

פעמים רבות קיימים אזורי קונפליקט בין הקבוצות השונות הפועלות במרחב, סביב אופי המרחב והפעילות הקיימת בו או סביב הצרכים והרצונות של הקבוצות השונות ועתידו של המרחב. ניתוח של אזורי הקונפליקט עוזר להפוך אותם להזדמנויות תכנוניות ולהימנע מקונפליקטים עתידיים

מיפוי קונפליקטים-04.png

לאחר שחקרתם ולמדתם על מרחב התכנון, הכינו רשימה של הקבוצות השונות הפועלות במרחב והכניסו אותם למטריצה כאשר כל הקבוצות מופיעות בציר X ובציר Y (ראו דוגמא למטה)

01

עיברו על הטבלה וסמנו את כל המקומות בהם מתקיימים אזורי קונפליקט

02

עבור כל אזור קונפליקט פרטו את אופי הקונפליקט, את המקומות בהם הוא מתקיים ובאילו דרכים הוא בא לידי ביטוי

03

נסו לתאר את הקונפליקט מנקודת המבט של כל אחד מהצדדים השונים

04

כעת עיברו על רשימת הקונפליקטים ונסו לחשוב על כל אחד מהם לא כבעיה, אלא כהזדמנות

05

מטריקס.jpg

זו דוגמה למטריצת קונפליקטים שהכנו בפרויקט תכנית אב ליער שגב המשבצות הכתומות מסמנות אזורי קונפליקט

bottom of page