top of page

שכונת ג׳סי כהן

הפרויקט הייחודי, שמבטא את תפיסת העיריה ׳המרחב הציבורי תחילה׳, ממקד את המאמצים העירוניים בשטחים הפתוחים בשכונה, לצורך חיזוק הקהילתיות, תחושת הבטחון האישי, שימוש איכותי במרחב, פנייה למגוון משתמשים. בפרויקט כלל תכנית אב, תוך לימוד מעמיק של המרחב הציבורי, רצונות וצרכי המשתמשים, בתהליך שיתוף ציבור יוצא דופן באמצעות ׳משחק׳ והגדרת החזון לשכונה. מתוך תכנית האב נגזר השלב הבא של שכלל בחירה מושכלת למקומות פיתוח, אשר הוגדרו כ׳קצר וקולע׳ ומטרתם הייתה באמצעות פעולות ממוקדות של פיתוח נופי-עירוני ברחבי השכונה ליצור מרחב עירוני איכותי ומזמין לשהייה ופעילות.

לעיריית חולון הוענק פרס על ידי  איגוד המתכננים, אשר בחר בפרויקט ׳המרחב הציבורי תחילה׳ בשכונת ג׳סי כהן, לזוכים בקטגורית חדשנות.

 

צוות תכנון | דניאל מטקלף

מזמין | עיריית חולון 

מקום | שכונת ג׳סי כהן, חולון

שטח | השכונה - 760 דונם, שטחים פתוחים - 55 דונם

שותפים לעשייה | שיתוף ציבור OA, אדריכלות DY

פרסום | ׳שכונת ג'סי כהן: "לרתום את האוכלוסייה להתחדשות עירונית"׳, גיא נרדי, גלובס

ארז כלים :

bottom of page