top of page

ערכים של מקום

התרגיל הזה עוזר לזקק את המהות ולייצר היררכיה של ערכים המתייחסים למרחב תכנון מסויים. מקיימים אותו עם קבוצה של בעליי עניין שלאו דווקא רואים את המרחב והתפקיד שלו באופן זהה. התרגיל יכול להיות חלק מסדנת תכנון משותף או לעמוד בפני עצמו

ערכים של מקום-04.jpg

אוספים את כל בעלי העניין יחד בחדר ומסבירים את מטרת התרגיל 

01

משתתף ראשון כותב על דף נייר ערך שהמקום מייצג עבורו, ומדביק אותו ללוח

02

המשתתף הבא כותב ערך נוסף ומדביק אותו מעל או מתחת לערך שכבר על הלוח בהתאם לחשיבות שלו בעיניו

03

כל משתתף בתורו יכול להוסיף ערך חדש לרשימה אן לשנות את המיקום של ערך אחר על הלוח

04

במהלך התרגיל בקשו מהמשתתפים לנמק את הפעולות שלהם. מה שחשוב הוא הדיון שמתפתח תוך כדי התרגיל ולא רשימת הערכים הסופית

05

20170418_130626.jpg

לדוגמא, בפרויקט בתי הספר של החברה להגנת הטבע עשינו את התרגיל הזה יחד עם ראשי החברה על מנת להבין את מקומם המתהווה של בתי-ספר השדה 

bottom of page