top of page

כפר הנוער ימין אורד

כפר הנוער ימין אורד שוכן על הר הכרמל, והינו בית ל-450 בני ובנות נוער המגיעים מרקעים וארצות מוצא שונות בנוסף לאנשי צוות. שיטת החינוך הייחודית של המקום, הנקראת בפשטות "דרך כפר" מהווה מודל עבור כפרי נוער רבים בארץ ובעולם. ב-2010 נפגע הכפר בשריפה הגדולה שהייתה בכרמל, רבים מעצי החורש הוותיקים שאפיינו את המקום נשרפו כמו גם רבים ממבני המגורים.

כחלק מתהליך השיקום נתבקשנו להכין תכנית אב עבור השטחים הפתוחים בכפר. התהליך כלל מרכיבים ייחודיים של לימוד נקודות המבט השונות של דיירי המקום, עבודה עם אקולוגית כולל התייחסות למיקומו המיוחד של הכפר בלב פארק הכרמל והצריך חשיבה תכנונית על בעלי החיים והצמחייה ובפרט על הנטיעות. התכנון כלל חשיבה על ההתנהלות היומיומית של החניכים, הצרכים הייחודיים שלהם ועל האופן שבו ניתן לשלב את תפיסת החינוך הייחודית של הכפר בפיתוח הנופי.

 

צוות תכנון | דניאל מטקלף, נועה וייסהוף

מזמין | כפר הנוער ימין אורד 

מקום | בסמיכות לפארק הכרמל

שטח | 200 דונם 

שותפים לעשייה | אקולוגית אביב אבישר

פרסום | נקודות מבט, חקר ואמפתיה בתכנון נופי, דניאל מטקלף.בטאון איגוד אדריכלי הנוף

ארגז כלים:

bottom of page